Jump to content

Plak bilong Tonga

Long Wikipedia

Plak bilong Tonga
}}
Use State flag and civil ensign State flag, civil ensign
Resio 1:2
Adopted 4 Novemba 1875
Design Wanpela retpela plak wantaim redpela kros long waitpela kanton

Plak bilong Tonga i mak olsem ofisel plak bilong kantri long Janueri 31, 1968.


(Dispela pes Plak bilong Tonga em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)