Jump to content

Pukpuk

Long Wikipedia
Pukpuk long wara Nail long Isip
Distrubition of crocodiles

Pukpuk em i wanpela kain animal i stap long wara na raunwara long Amerika, Esia, Aprika na Ostrelia. I gat sampela kain pukpuk long Ostrelia i stap long solwara tu. Dispela kain pukpuk i moa bikpela long pukpuk i stap long kolwara. Pukpuk i no ken pulim win insait long wara.

Pukpuk i gat tit sap. Sapos i pait yu hat, yu krai aut.

Lukim tu[senisim | edit source]