Sahara

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Sahara satellite hires.jpg

Sahara em i bikpela ples drai bilong Afrika.