Sianghai

Long Wikipedia
Sianghai, Saina.

Sianghai (Tok Saina: 上海市) i stap wanpela biktaun long Saina. 24,870,895 pipol i bin stap long Sianghai.

(Dispela pes Sianghai em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)