Sing-sing

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Wanpela sing-sing long Wabag, Enga Provins, Papua Niugini.

Sing-sing em i wanpela bung bilong ol lain o ples long Papua Niugini. Manmeri kamap long ples na hambak ol samting bilong culture bilong em, kalsa, danis, na musik.

Lukim tu[senisim | edit source]

Long Intanet[senisim | edit source]


(Dispela pes Sing-sing em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)