Singapore

Long Wikipedia
Singapo.

Singapo i stap wanpela kantri long Esia. Kapitol long emi Singapo. Singapo em i gat 5.535.000 manmeri (2015).

(Dispela pes Singapore em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)