Jump to content

Solwara Atlantik

Long Wikipedia
Solwara Atlantik

Solwara Atlantik i bikpela solwara. Em i namel we ol Amerika na Yurop i stap.

Ol kantri long nambis long Solwara Atlantk[senisim | edit source]

Yurop[senisim | edit source]

Aprika[senisim | edit source]

Saut Amerika[senisim | edit source]

Caribbean[senisim | edit source]

Sentrel na Not Amerika[senisim | edit source]


(Dispela pes Solwara Atlantik em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)