Jump to content

Sosiolosi

Long Wikipedia

Sosiolosi (Tok Inglis:Sociology) em i stadi long laip bilong ol manmeri i bung wantaim.

Sosiolosi i wanpela we olsem yumi ken lukluk long we manmeri i toktok na bung wantaim ol narapela manmeri. Sosiolosi i ken lukluk to long we ol manmeri na ol kampani i toktok na bung.

Sosiolosi i wanpela bikpela stadi tru. I gat planti liklik stadi i kamap bihain long sosiolosi na i stap insait long stadi long sosiolosi. Sampela olsem:

  • stadi bilong ol raskal
  • stadi long stastistik bilong manmeri
  • stadi long man na meri
  • stadi long ol narapela kain manmeri
  • stadi bilong spot
  • stadi bilong lotu

na planti narapela kain stadi tu.

Man bilong sosiolosi[senisim | edit source]