Tailan

Long Wikipedia
Yumi wetim wanpela manmeri husat i save gut long Tok Pisin long stretim stail bilong dispela pes.
This page is awaiting review by a fluent speaker of Tok Pisin.
Tailan.

Tailan (Tok Tai: ประเทศไทย Prathet Thai) emi wanpela kantri long Esia. Kapitol bilong em i Bangkok.

Nambawan tokples bilong Tailan i Tok Tai.


(Dispela pes Tailan em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)