Tasmenia

Long Wikipedia
Tasmenia.

Tasmenia stap wanpela ailan stet bilong Ostrelia. Wanpela kapitol stap Hobat.

Piksa[senisim | edit source]

(Dispela pes Tasmenia em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)