Tok Aialan

Long Wikipedia
Tok Ailan in Ailan

Tok Aialan i tokples bilong kantri Ripablik bilong Aialan. Tok Aialan em i ofisel tokples bilong dispela kantri, tasol planti manmeri long Aialan save toktok long Tok Inglis na i nogat planti i yusim Tok Aialan nau. Tok Aialan bai mak olsem wanpela ofisel tokples bilong Yunien bilong Yurop long yia 2007.

Tok Aialan em i wanpela tokples ikam long famili long tokples long Indo-Yurop, na bilong lain tokples long Kelt bilong dispela famili.