Uetersen

Long Wikipedia
Uetersen
Rosenstadt Uetersen

Uetersen em i siti na taun bikpela tumas bilong kantri Siamani long Yurop.

Hekte: 11,43km² Manmeri: 17.865 (2006)

Susa siti[senisim | edit source]

Lukim tu[senisim | edit source]


(Dispela pes Uetersen em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)