Vanimo

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Vanimo em i Kapitol na taun bikpela tumas bilong Sandaun Provins long Papua Niugini. Em i stap klostu tru long Indonesia.