Woso

Long Wikipedia
Woso

Woso (Tok Inglis: Warsaw) (Tok Polin: Warszawa) emi kapitol na big taun bilong kantri Polan. Igat olsem 1 726 581 (2014) manmeri.

Ol piksa[senisim | edit source]


(Dispela pes Woso em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)