Jump to content

Yelo (kala)

Long Wikipedia
Ol yelo kala

Yelo em i wanpela kala. Sampela abus na pisin i yelo. Web kod bilong em i #FFFF00.[1]


(Dispela pes Yelo (kala) em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Ol referens[senisim | edit source]

Lukum tu[senisim | edit source]