Yen bilong Siapan

Long Wikipedia

Yen bilong Siapan (Tokples Siapan: 円, en) emi mani bilong kantri Siapan.

Wiki letter w.svg (Dispela pes Yen bilong Siapan em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)