Jump to content

Yerusalem

Long Wikipedia

Yerusalem em i kapitol long kantri Isrel.


(Dispela pes Yerusalem em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)