Yokohama

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Yokohama

Yokohama em i biktaun bilong kantri Siapan long Esia. Em i klostu long Tokyo.

36 milion manmeri i stap long Tokio na Yokohama.