Abadía

Long Wikipedia
Kaunsel haus.

Abadía em i wanpela taun long Cáceres provins, Spen.


(Dispela pes Abadía em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)