Alcoy

Long Wikipedia

Alcoy em i wanpela taun long Alicante provins, Spen.


(Dispela pes Alcoy em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)