Ayora

Long Wikipedia

Ayora em i wanpela taun long Valencia provins, Spen.

(Dispela pes Ayora em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)