Jump to content

Barack Obama

Long Wikipedia
Obama long yia 2009

Barack Hussein Obama II i presiden bilong Ol Yunaitet Stet. Em i kamap presiden wonpela taim: long yia 2009. Em i presiden namba 44. Mama i karim em long Ogas 4 bilong yia 1961.

(Dispela pes Barack Obama em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)