Ol Yunaitet Stet

Long Wikipedia
Ol Yunaitet Stet bilong Amerika
United States of America
Motto"Yumi bihainim Got"  (since 1956)
"E Pluribus Unum"  ("Wanpela ikam long planti"; Latin, long tumbuna)
Singsing"Plak igat planti sta"
KapitolWosinten, D.K.
38°53′N 77°02′W / 38.883°N 77.033°W / 38.883; -77.033
Largest city Niu Yok Siti
Nesenel tokples Tok Inglis1
Gavman Federel ripablik ananit long konstitusen
 -  Presiden Joe Biden (D)
 -  Vais-Presiden Kamala Harris (D)
 -  Speaker of The House Nancy Pelosi (D) bilong California
 -  Nambawan Jastis John Roberts
Independens long Yunaitet Kingdom
 -  Toksave Julai 4 1776 
 -  Luksave Septemba 3 1783 
 -  Wara (%) 4.6
Manmeri
 -  2020 census 331,449,281 
GDP (PPP) 2021 estimate
 -  Olgeta $22.675t [1] (1st)
 -  Long wanwan manmeri $68,309 (7th)
GDP (nominal) 2021 estimate
 -  Olgeta $13,244,550m [1] (1st)
 -  Long wanwan manmeri $68,309 (5th)
Gini (2005) 48.5 
HDI (2019) Green Arrow Up Darker.svg 0.926 (antap) (17th)
Karansi Ameriken dola ($) (USD "$")
Taim hap (UTC-5 to -10)
 -  Sama (DST)  (UTC-4 to -10)
Intanet kod .us .gov .mil .edu
Telefon kod 1
1 Tok Inglis i de fakto tokples bilong gavman bilong Amerika; Tok Spen i namba tu long namba bilong ol manmeri i save yusim. Tok Inglis, Tok Spen, Tok Pranis, Tok Karolainia, Tok Samoro, Tok Hawai na Tok Samoa igat luksave long gavman bilong sampela ol stet na teritori.
2 Sampela taim emi sanap olsem namba 4; igat tok wantaim Saina.

Ol Yunaitet Stet bilong Amerika (Y.S, YS, Y.S.A – "YU.ES", "YU.ES.E", Tok Inglis: United States) i kantri long Not Amerika.

Yunaitet Stet i gat 3.8 milien skwea mail hap, orait em i namba tri o namba foa bikpela kantri long olgeta hap.

Yunaitet Stet i gat tu 331 milien pipol i sindaun long em long tingting bilong wanpela makim olsem long 2020. Orait em i nambatri kantri i gat bikpela hamas manmeri.

Imigresen i mekim Yunaitet Stet arakain. Long Yunaitet Stet i gat planti kain lain manmeri bikos imigresen.

Ekonomi bilong Yunaitet Stets i moa bikpela long ol narapela kantri bilong wol.

Yunaitet Stet i gat 50 stet, olsem provins, na oli gat gavman bilong ol yet. 48 stet i stap wantaim, namel long kantri Kanada na kantri Meksiko. Stet Alaska i stap long westen sait bilong Kanada. Narapela stet emi Hawai long Pasifik.

Ol stet[senisim | edit source]

Alabama Flag of Alabama.svg
Alaska Flag of Alaska.svg
Arisona Flag of Arizona.svg
Akansa Flag of Arkansas.svg
Kalifonia Flag of California.svg
Kolorado Flag of Colorado.svg
Konetikat Flag of Connecticut.svg
Delawa Flag of Delaware.svg
Florida Flag of Florida.svg
Joja Flag of Georgia (U.S. state).svg
Hawai Flag of Hawaii.svg
Idaho Flag of Idaho.svg
Ilinoi Flag of Illinois.svg
Indiana Flag of Indiana.svg
Aiowa Flag of Iowa.svg
Kansas Flag of Kansas.svg
Kentaki Flag of Kentucky.svg
Luisiana Flag of Louisiana.svg
Mein Flag of Maine.svg
Marilan Flag of Maryland.svg
Masasusets Flag of Massachusetts.svg
Misigan Flag of Michigan.svg
Minesota Flag of Minnesota.svg
Misisipi Flag of Mississippi.svg
Misuri Flag of Missouri.svg
Montana Flag of Montana.svg
Nebraska Flag of Nebraska.svg
Nevada Flag of Nevada.svg
Niu Hampsaia Flag of New Hampshire.svg
Niu Sesi Flag of New Jersey.svg
Niu Meksiko Flag of New Mexico.svg
Niu Yok Flag of New York.svg
Not Karolaina Flag of North Carolina.svg
Not Dakota Flag of North Dakota.svg
Ohio Flag of Ohio.svg
Oklahoma Flag of Oklahoma.svg
Origan Flag of Oregon.svg
Pensilvania Flag of Pennsylvania.svg
Rod Ailan Flag of Rhode Island.svg
Saut Karolaina Flag of South Carolina.svg
Saut Dakota Flag of South Dakota.svg
Tenesi Flag of Tennessee.svg
Teksas Flag of Texas.svg
Uta Flag of Utah.svg
Vemont Flag of Vermont.svg
Visinia Flag of Virginia.svg
Wosinten Flag of Washington.svg
Wes Vijinia Flag of West Virginia.svg
Wiskonsin Flag of Wisconsin.svg
Waioming Flag of Wyoming.svg

Buk[senisim | edit source]

  1. 1.0 1.1 World Economic Outlook Database, April 2021. International Monetary Fund. Retrieved on 2021-05-10.

Wiki letter w.svg (Dispela pes Ol Yunaitet Stet em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)