Jump to content

Betlehem

Long Wikipedia
Betlehem.

Betlehem em i wanpela taun. Em i stap 8km long Yerusalem. Long Nupela Testamen, Maria i karim Jisas long taun Betlehem long distrik Judia long taim Herot i stap king.

(Dispela pes Betlehem em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)