Bulmakau

Long Wikipedia
Bulmakau bilong Swisalan

Bulmakau o kau em i wanpela animal husat i mekim susu.


(Dispela pes Bulmakau em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)