Jump to content

Christopher Columbus

Long Wikipedia
Fes bilong Christopher Columbus.

Christopher Colombus em i man i painim Amerika. Mama karim em long 1451 long Itali na em dai long 1506 long Spen.

Em painim ailan Hispaniola long 1492, na bihain em painim Amerika yet.