Burjassot

Long Wikipedia
Kaunsel haus.

Burjassot em i wanpela taun long Valencia provins, Spen.


(Dispela pes Burjassot em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)