Devit

Long Wikipedia

Devit em i bin bikpela king bilong Israel.

Sol, king namba wan long Israel, sakim tok bilong God long taim God takim bagarapim ol Amalek, olsem na God i salim wanpela spirit nogut i go long em bilong mekim nogut long em.

Em i singautim Devit, em wasman bilong ol sipsip, i kam long haus king bilong em, long wanem, Devit i save gut long paitim gita, na taim spirit nogut i givim pen long Sol, dispela musik i save mekim gut bel bilong em. Sol "i laikim tumas Devit, olsem na em i givim ol spia samting bilong em long Devit"[1]. Olsem na, "taim God i salim dispela spirit nogut i kam long Sol, orait Devit i save paitim musik. Na taim Sol i harim dispela musik, spirit nogut i save lusim Sol na tingting bilong en i gutpela na em i kamap orait gen". [2] Na Sol i no save long dispela, na em i kisim dispela man God i bin makim bilong senisim em.

Refrens[senisim | edit source]

  1. 1 Samuel 16:21
  2. 1 Samuel 16:23