Donald Trump

Long Wikipedia
Presiden Trump (2017)

Donald Trump em i presiden bilong Ol Yunaitet Stet. Em kam long 2016 tasol ol rausim em long 2021.


Em save mauswara planti na wok liklik tasol. Em save laik ol giaman tiori na tokim ol long giamanim ol manmeri.

Long 3 nov 2020 em lusim ileksan tasol em giaman olsem em winim. Presiden i winim emi Joe Biden.