Donald Trump

Long Wikipedia
Trump long yia 2017

Donald Trump em i presiden bilong Ol Yunaitet Stet. Em kam long 2016 tasol ol rausim em long 2021.


Em save mauswara planti na salim twit long hauspekpek. Em save laik ol giaman tiori na tokim ol long giamanim ol manmeri.

Long 3 nov 2020 em lusim ileksan tasol em giaman olsem em winim. Presiden i winim emi Joe Biden.