Duruelo de la Sierra

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Duruelo de la Sierra (Soria) Mapa.svg

Duruelo de la Sierra em i wanpela taun long Soria provins, Castile na León, Spen.


(Dispela pes Duruelo de la Sierra em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)