Elisabet II

Long Wikipedia
Misis Kwin Elisabet II bilong Papua Niugini (2007)

Elisabet II i kwin bilong 16 kantri: Papua Niugini, Yunaitet Kingdem, Solomon Ailan, Ostrelia, Niu Silan, Tuvalu, Kanada... Em i kamap bilong Yunaitet Kingdem long Februeri 6 bilong yia 1952. Mama i karim em long Epril 21 bilong yia 1926. She died on September 8, 2022 when she was 96 years old.