Esperanto

Long Wikipedia
Esperanto
Esperanto
Created by L. L. Zamenhof
Total spikas 10,000 to 2,000,000
Category (purpose) toktok man i mekim
  • Esperanto
Writing system Latin
Ol kod bilong tokples
ISO 639-1 eo
ISO 639-2 epo
ISO 639-3 epo
Plak bilong Esperanto

Esperanto em i wanpela tokples.

Eksampel[senisim | edit source]

Tok Pisin Esperanto IPA
Gude Saluton [sa.ˈlu.ton]
Yes Jes [ˈjes]
Nogat Ne [ˈne]
Lukim yu Ĝis revido [dʒis re.ˈvi.do]
Husat nem bilong yu? Kio estas via nomo? [ˈki.o es.tas ˈvi.a ˈno.mo]
Nem bilong mi Mak Mia nomo estas Marko. [mi.a 'no.mo es.tas 'mar.ko]
Yu stap gut? Kiel vi fartas? [ˈki.el vi ˈfar.tas]
Orait Bone [ˈbo.ne]
Tenkyu Dankon [ˈdan.kon]

Long Intanet[senisim | edit source]

Wikipedia
Lukim Wikipedia long Esperanto Wanpela Wikipedia long dispela tokples istap.