Jump to content

Estronomi

Long Wikipedia
Omega Nebula

Estronomi i save i lukluk ston long heven. Dispela saiens i yusim matematiks (wok namba), fisiks na kemistri olsem baimbai tok klia as na senis long nupela taim bilong planet na mun.

Lukim tu[senisim | edit source]