Gandi

Long Wikipedia

Gandi (Mohandas Karamchand Gandhi), i man bilong kantri India. Em i dai pinis long yia 1947. Em i gat biknem long lotu na long toktok politik long kantri bilong em. Ol i kolim tu "Mahatma". "Mahatma" long tokples bilong India, i minim "man igat bikpela sol".

Taim Gandi i stap long India, kantri Inglan ol i bosim India na sampela ol narapela kantri. Planti manmeri bilong ol dispela kantri, ol i laik kamapim independens: ol i laikim bosim kantri bilong ol yet.

Gandi i bin bikpela lida bilong muvmen igo long independens long India. Em i bin yusim ahimsa, o pasim bilong abrusim pait. Dispela i minim olsem manmeri ol i traim lon wokim senis long kantri bilong ol, tasol ol i no yusim pasin bilong pait, o ol i no bagarapim narapela manmeri o tingting i bilong narapela manmeri.

(Dispela pes Gandi em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)