Jump to content

Quang Binh Provins

Long Wikipedia
Quảng Bình Provinis


Plak bilong Quảng Bình Provinis

Kapitol: Đồng Hới
Hekte: 8200 km² (36th)
Ol distrik: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa
Manmeri:
(long 2009)
853,983 (44th)
Gavana:
(istat long 2007)
Nguyễn Hữu Hoài
Map

Quảng Bình Provinis long Vietnam
Đồng Hới, kapitol bilong Quảng Bình
Thien Duong Cave, Phong Nha-Ke Bang, Quảng Bình

Quảng Bình em i wanpela provins i stap long Vietnam. Đồng Hới em i kapitol bilong Quảng Bình.

Gavana bilong Sentral emi Nguyễn Hữu Hoài.

Sentral igat foapela distrik:

Lukim tu[senisim | edit source]

Templet:Quang Binh Provins