Saksak

Long Wikipedia
Saksak diwai
Saksak kaikai

Saksak em i wanpela kaikai ol i save kaikaim planti long Papua Niugini. Long ol tais na ol ples daun, em i nambawan kaikai bilong ol manmeri. Long Papua Niugini, ol i save kisim saksak long tupela kain diwai. Wanpela (Metroxylon rumphii) i gat nil, na narpela (Metroxylon sagu) i nogat nil. Long sampela kantri, ol i save kisim saksak long wanpela diwai i narpela kain olgeta (Cycas revoluta). Ol i save sukarapim dispela diwai, na bihain ol i wasim na troimwe pipia na kaikai tasol i stap. I gat kainkain we bilong kukim. Planti manmeri i save tainim wantaim hot wara long kukim. Dispela kain saksak ol i kolim hotwara. Sampela taim ol i save praim long sospen, tasol ol i no save priam wantaim gris.