Jump to content

Unserdeutsch

Long Wikipedia
Unserdeutsch
Tokples istap long Papua Niugini, Ostrelia
Total spikas <100[1]
Famili bilong tokples Kriol tokples
Ol kod bilong tokples
ISO 639-2 crp
ISO 639-3 uln

Unserdeutsch (Siaman bilong yumi long Tok Jeman) o Kriol Siaman bilong Rabaul, emi wanpela tokples istap pinis long Papua Niugini. As tokples bilong en emi Tok Jeman. Ananit long 100 manmeri i save long dispela tokples nau, na olsem 15 bilong ol istap long Niu Briten. Long taim bifo igat sampela manmeri long noten hap bilong Ostrelia i save long dispela tokples.

Ol manmeri husat i save long Unserdeutsch ol i save long tupela tokples o antap; ol i save long Tok Jeman, Tok Inglis, Tok Pisin o Kuanua. Bikpela hap bilong ol manmeri husat i save long dispela tokples oli lapun liklik nau.

Dispela tokples i stat long taim bilong Siaman Niugini, long Is Niu Briten, namel long ol pikinini Tolai i no gat papamama na ol Saiman sista bilong sios i lukautim. Bihain long taim bilong Siaman Niugini, na wantaim ol senis we ol manmeri i save raun long ol hap bilong Papua Niugini na long wol, na marit long ol narapela hap, dispela tokples i go daun, na nau i no gat planti manmeri i save long en.

Sampela hap tok long Unserdeutsch i go insait long Tok Pisin pinis. Ol manmeri husat i save long Tok Jeman inap harim Unserdeutsch na save long en.

Ol referens[senisim | edit source]

  1. Unserdeutsch long Ethnologue (Tok Inglis)