Jump to content

Buda

Long Wikipedia
Buda bilong Saina

Buda (long tok Inglis Buddha) em i niknem bilong Sidarta. Sidarta em i man i stap long India 2500 yia bipo.

Liklik tok Buddha i min "i no slip" long tok Saniskirit bilong India.

Wanpela man o meri ol i kolim Buda long lotu bilong ol Buda, em i man o meri i gat enlaitmen. Enlaitmen i min dispela man o meri i no gat wanpela trabel yet insait long het bilongen. I gat hamamas tru tumas. Long lotu bilong ol Buda, wanpela man o meri i gat enlaitmen long wokim meditesen. Meditesen em i pasin i sit long plua na i no tok, na i painim hamamas insait long en.