Sidarta

Long Wikipedia
Borobudur, Java, Indonisia

Sidarta (Siddharta Gautama, o Buddha Gautama) i man bilong India. Em i stap long India 2500 yia bipo. Planti man o meri ol i kolim "Buda" tasol.

Dispela man i bin stat budisim, o lotu bilong ol Buda.

Mama bilong Sidarta i karim long India long yia samting olsem 563 bipo Kraist. Em i dai pinis taim i gat 80 krismas.

Igat planti olpela stori long Sidarta, o Buda. Ating sampela stori i tru na sampela stori i no tru. Tasol, manmeri bilong toksave histori, o toksave long taim bipo tru, ol i tingting i tru olsem Sidarta i stap long India 2500 yia bipo.

Olpela stori ol i tok olsem papa bilong sidarta em i king. Taim i pikinini yet, Sidarta i got planti moni. Papa bilongen i holimpasim na Sidarta i no bungim wanpela trabel yet. Tasol taim Sidarta i kamap 29 krismas em i wok autsait long haus bilong king na i lukim 4pela samting: em i lukim olpela man, sikpela man, man i dai pinis, na gutpela man i gat no haus. Long dispela taim igo, Sidarta i tingting long dispela foapela samting tasol. I no ken hamamas yet.

Olrait em i lusim haus long king na em i go long bus. Em i bungim narapela man ol i traim painim hamamas long pasin asetik. Dispela i min ol i laik kaikai liklik tru, na ol i no laik moni na haus bilongen. Sidarta tu, em i traim painim hamamas long pasin asetik long taim bilong 7pela yia. Olrait em i save dispela pasin i nogut.

Olrait em i tingting long laip bilongen longpela taim tru. Em i wokim wokim meditesen. Meditesen em i pasin i sindaun long graun na i no tok, na i painim hamamas insait long en. Olrait wanpela de em i sidaun long diwai na em i painim pinis enlaitmen. Enlaitmen i min dispela man o meri i no gat wanpela trabel yet insait long het bilongen. I gat hamamas tru tumas. Nau ol i kolim dispela diwai diwai bilong enlaitmen.

Long dispela taim Sidarta i painim pinis ol save ol i kolim foapela tok tru. Ol i as bilong budisim, o lotu bilong ol Buda.