Fonde

Long Wikipedia


Fonde i nambafo de bilong wik.

Long sampela kantri (olsem Amerika na Inglan), wik i stat long Sande, na Fonde i nambafaiv de bilong wik.

Nem Fonde i kam long to Fo(a) na De.

Narapela nem de bilong wik, olsem Mande na Tunde, Fraide, Sarere, Sande, ol i kam long Tok Inglis. Tasol Trinde na Fonde em i no kam long Tok Inglis. Ating, bipo tru, taim Tok Pisin i kirap, manmeri i save toktok long Tok Pisin ol i tingting Tuesday i min Two Day, o nambatu de. Na tu, sampela man o meri i tok de olsem nde, olrait Tuesday i kamap Tunde. Nau nambatri de em i kamap Trinde, na nambafo de em i kamap Fonde.

Fonde i de bilong namel long wik.

Nambawan wik bilong yia, em i wik i gat nambawan Fonde bilong dispela yia.