Jump to content

Mande

Long Wikipedia

Mande i nambawan de bilong wik.

Long sampela kantri (olsem Amerika na Inglan), wik i stat long Sande, na Mande i nambatu de bilong wik.

Nem Mande i kam long Tok Inglis Monday. Dispela i min Moon Day, o de bilong mun long heven.