Tokples

Long Wikipedia
Ol famili bilong tokples long wol

Tokples i tok bilong has ples bilong manmeri em i tokples bilong ol. Sampela save long tokples ol i kolim lingwistikis.

Tokples em i phenomenon long nature long manmeri; na moa tru taim manmeri lainim tokples long taim ol i bin pikinini. Tokples em i pattern long nois o gesture long symbols ol i yusim long komunikesen long narapela manmeri long namel long sens. Ol i gat tausens long tokples long graun na ol i sharim sampela propeti bilong olgeta.

Em i nogat klia idea long save wanem mekim sampela tokples o dialekt, tasol planti manmeri i toktok tokples em i dialekt wantaim ami na nevi.

Sampela manmeri i mekim narapela tokples, wankain olsem Esperanto na Klingon, tokples long progrem, na planti foamalisim long masematikis.

Ol tokples i gat famili bilong tokples, o lain long em.

Lukim tu[senisim | edit source]

Ol Tokples[senisim | edit source]