Jump to content

Wol

Long Wikipedia
Wol

Dispela pes i toktok long Jiograpi bilong Graun. Sapos you laik lukluk long pes bilong Estronomi bilong Graun tasol, lukim Giraun.

Wol em i ples we olgeta man o meri i stap. Nau samting olsem 7000 milien manmeri i stap long wol.

Ol i kolim wol Graun tu. Graun i planet bilong yumi. Wol i gat planti kantri long faifpela kontinen na planti solwara.

Nem bilong save bilong Wol na olgeta kain ples na graun emi Save long giraun (Tok Inglis: Geography).