Jump to content

Amerika (Kontinen)

Long Wikipedia
Amerika em i we

Amerika i kontinen i ailan i bikpela tumas (na narapela liklik ailan i stap klostu long dispela ailan i bikpela tumas).

Dispela kontinen i gat tripela hap: