Brasil

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim

(Dispela pes Brasil em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Brasil

Brasil em i wanpela kantri long Saut Amerika. Kapitol long emi Brasilia. Brasil em i gat 205.338.000 manmeri (2015).

Lukim tu[senisim | edit source]