.us

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of the United States.svg

.us em i Intanet kod bilong kantri Yunaitet Stet.


(Dispela pes .us em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)