.us

Long Wikipedia
Flag of the United States.svg

.us em i Intanet kod bilong kantri Yunaitet Stet.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .us em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)