Jump to content

Venesuwela

Long Wikipedia

(Dispela pes Venesuwela em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Venesuwela - Saut Amerika

Venesuwela em i wanpela kantri long Saut Amerika. Kapitol long emi Caracas. Venesuwela em i gat 31.416.000 manmeri (2016).

Lukim tu

[senisim | edit source]