Yuruguwai

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim

(Dispela pes Yuruguwai em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Yuruguwai - Saut Amerika

Yuruguwai em i wanpela kantri long Saut Amerika. Kapitol long emi Montevideo. Yuruguwai em i gat 3.427.000 manmeri (2016).

Lukim tu[senisim | edit source]