Paraguwai

Long Wikipedia

(Dispela pes Paraguwai em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Paraguwai - Saut Amerika

Paraguwai em i wanpela kantri long Saut Amerika. Kapitol long emi Asunción. Paraguwai em i gat 6.783.272 manmeri (2015).

Lukim tu[senisim | edit source]