Surinam

Long Wikipedia

(Dispela pes Surinam em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Surinam - Saut Amerika

Surinam em i wanpela kantri long Saut Amerika. Kapitol long emi Paramaribo. Surinam em i gat 573.311 manmeri (2014).

Lukim tu[senisim | edit source]